Vytvor si vlastnú digitálnu hru alebo mobilnú aplikáciu za 5 mesiacov. Od konceptu po prototyp s biznis plánom. V prihláške sa chceme dozvedieť viac o Tvojej motivácii a skúsenostiach. Buď originálny/a a úprimný/á. Nezabudni pripnúť vypracované zadanie. A tí, ktorí ho vypracujú najlepšie z vás budú pozvaní na interview.

Ak Ti tvoja finančná situácia bráni prihlásiť sa a vyčerpal si všetky ostatné možnosti,  určite vyplň prihlášku a spolu budeme hľadať možnosti, ako prijať tých najtalentovanejších z vás.

Rozpracovaná prihláška sa, žiaľ, nedá uložiť.

Vsetky informacie suvisiace so spracovaním mnou poskytnutych osobnych udajov sa nachádzajú nižšie.

---

Informácia o spracúvaní osobných údajov
 
Občianske združeniu LEAF, so sídlom na Karadžičovej 16, 821 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90- 40088, DIČ: 2023623789, e-mail: info@leaf.sk (ďalej len „LEAF“ alebo „Prevádzkovateľ“) bude spracúvať v tejto prihláške uvedené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje”) na účely evidencie a vyhodnotenia nahrávaného zadania, ktorého úspešné vypracovanie je predpokladom účasti v Butterfly Effect programe v školskom roku 2018/2019 (ďalej len „Butterfly Effect program“), ako aj na účel samotnej účasti v Butterfly Effect programe (ďalej len „Účel“) . Na Účel sú spracúvané nasledovné Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, životopis, motivačný list/predstavenie. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platným a aplikovateľným zákonom o ochrane osobných údajov. Spracúvanie
Osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo aby boli vykonané opatrenia pred uzatvorením zmluvy súvisiace s potenciálnou účasťou v Butterfly Effect programe.
 
Osobné údaje budú prístupné len Prevádzkovateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi. Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie Účelu, najneskôr však do 31.12.2023 Dotknutá osoba, osoba ktorej Osobné údaje sú spracúvané, má nasledovné práva:
 
a) právo na likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
b) právo požadovať prístup k Osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania ako aj právo na prenosnosť Osobných údajov;
c) právo namietať spracúvanie a prenosnosť Osobných údajov;
d) právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, t.č: +421 /2/ 3231 3214 v súvislosti so spracúvaním mojich Osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi na základe tohto súhlasu;

Informácie o Tebe